1. Mục đích và phạm vi thu thập

Tpizi yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin cơ bản bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ của Tpizi và một số thông tin không bắt buộc khác khi khách hàng muốn tương tác với một số nội dung trên website và ứng dụng Tpizi. Tpizi sử dụng các thông tin này nhằm liên hệ xác nhận với khách hàng và đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng khi cần thiết.

Việc bạn truy cập, đăng ký, sử dụng Tpizi có nghĩa rằng bạn đồng ý và chấp nhận ràng buộc bởi các quy định trong chính sách bảo mật của chúng tôi.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử và/hoặc số điện thoại của mình. Tpizi không chịu trách nhiệm về các thất thoát dữ liệu, bí mật thông tin của khách hàng do khách hàng vô tình hoặc cố ý gây ra. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Tpizi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

  1. Dịch vụ, ứng dụng liên kết với Tpizi

Để đảm bảo quyền lợi và trải nghiệm tốt nhất cho Khách hàng, Tpizi áp dụng một số điều khoản riêng khi Khách hàng sử dụng các dịch vụ, ứng dụng do Tpizi cung cấp hoặc có liên kết với Tpizi. Khi khách hàng sử dụng Ứng dụng Tpizi từ Apple App Store hoặc GooglePlay, bạn hiểu và chấp nhận rằng Tpizi có quyền:

1) Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại của bạn;

2) Lấy vị trí hiện tại của bạn;

3) Ghi dữ liệu của Ứng dụng Tpizi lên thẻ nhớ;

4) Truy cập vào Internet từ thiết bị của bạn.